Extreme Macro 털보깡충거미 Carrhotus xanthogramma

Posted by 난 신호등 따위에 뛰지 않아 째즈로 Photo/Aracneae 거미목 : 2018.05.04 09:48

 


털보깡충거미 숫놈
 

온 몸에 잔털이 수북히 나 있는 털보깡충거미 암수.
암놈은 전체적으로 연한 갈색의 몸을 가졌으나 수컷은 까맣다.
암컷의 배에는 숱이 많으며 숫놈의 몸통 양 옆으로는 흰색의 띠가 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 털보깡충거미
Aracneae 거미목 - Salticidae 깡충거미과

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 «이전 1 ··· 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ··· 889  다음»